ZAKWATEROWANIE W DOMACH STUDENCKICH W ROKU AKAD. 2020/2021

ZAKWATEROWANIE W DOMACH STUDENCKICH W ROKU AKAD. 2020/2021
Informacje dla osób kandydujących i przyjętych na studia zostaną podane w terminie późniejszym po wydaniu rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego oraz zaleceń Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ws. warunków funkcjonowania Domów Studenckich w roku akad. 2020/2021.

WAŻNE TERMINY – HARMONOGRAM WNIOSKOWANIA I PRZYDZIAŁÓW
Dnia 5 czerwca 2020 roku Prorektor ds. studenckich podpisała pismo AD0400.461-48/2019/2020, którym został wyznaczony Harmonogram czynności podczas postępowania w sprawie wniosków o przyznanie miejsc w Domach Studenckich na rok akad. 2020/2021.
Obowiązują następujące terminy w procedurze:

8 VI – uruchomienie tury generowania i rejestrowania wniosków w USOSweb oraz zawiadamiania Koordynatorów BOS
28 VI – wyłączenie tury generowania wniosków w USOSweb
29 VI – ostatni dzień zawiadamiania koordynatorów BOS o zarejestrowaniu formularzy w USOSweb
do 8 VII – systemowe rozpatrzenie wniosków i dokonanie przydziałów
do 15 VII – potwierdzanie przez studentów przyjęcia przydziałów
22 VII – odrzucenie wniosków studentów, którzy nie potwierdzili przydziałów
do 16 VIII – zgłaszanie rezygnacji z przyznanych miejsc

Występując o przyznanie miejsca w Domu Studenckim, należy zapoznać się z plikiem PDF Informacje dla osób ubiegających się o przyznanie pomocy socjalnej. Tekst zawiera szczegółowe informacje o sposobie dokumentowania sytuacji materialnej.

Co jest brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków?
Przede wszystkim, uwzględniane są takie kryteria jak:

  • sytuacja materialna;
  • sytuacja zdrowotna (przede wszystkim orzeczenie o znacznej niepełnosprawności);
  • odległość miejsca stałego zamieszkania od siedziby Uczelni.

Na kompletne podanie składają się:

  • wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim;
  • oświadczenie o dochodach (dalej Oświadczenie);
  • dokumenty pozwalające określić sytuację materialną i socjalną studenta (załączniki do Oświadczenia oraz inne zaświadczenia urzędowe zawierające wymagane informacje) – jedynie w przypadku, gdy podczas ubiegania się o miejsce zaszła potrzeba zaktualizowania Oświadczenia lub złożenia nowego Oświadczenia

Wniosek i Oświadczenie niekompletne oraz nie pozwalające na ustalenie sytuacji materialnej nie pozwalają na akceptację i pozytywne rozpatrzenie.

UWAGA!
Oświadczenia nie składają cudzoziemcy nie mający uprawnień do stypendium socjalnego.
Ubiegający się o miejsca w Osiedlu Studenckim w Słubicach zgłaszają się bezpośrednio do Administracji Osiedla.

Czy w okresie pandemii tryb wnioskowania jest inny?
W związku z panującą pandemią przyjęto uproszczony sposób wnioskowania, nie wymagający od wnioskodawców osobistego dostarczenia dokumentów lub dostarczenia ich przesyłką pocztową. Oznacza to, że zastosowana zostaje procedura zbliżona do wykorzystywanej podczas ubiegania się w okresie pandemii o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogę, przedstawiona w komunikacie Prorektor ds. studenckich z dnia 25 marca 2020 roku.

W szczególności oznacza to, że:

  • student, który zamierza posłużyć się wcześniej złożonym Oświadczeniem (o dochodach uzyskanych przez członków rodziny w 2018 roku), z którego zamierza skorzystać bez dokonywania w nim zmian, generuje w systemie Wniosek, a po jego zarejestrowaniu wysyła z adresu w systemie poczty elektronicznej dla studentów (st.amu.edu.pl) do Koordynatora Biura Obsługi Studentów (dalej Koordynator BOS) właściwego dla kierunku studiów zawiadomienie o zarejestrowaniu Wniosku i skorzystaniu z Oświadczenia znajdującego się w systemie USOSweb,
  • w przypadku składania Wniosku, dla którego trzeba po raz pierwszy utworzyć Oświadczenie (o dochodach uzyskanych przez członków rodziny w 2018 roku), student tworzy w systemie USOSweb kolejno formularze elektroniczne Oświadczenia i Wniosku, po czym wypełnia je i rejestruje; o zarejestrowaniu formularzy Oświadczenia i Wniosku student zawiadamia Koordynatora BOS właściwego dla kierunku studiów, wysyłając wiadomość elektroniczną z adresu w systemie poczty elektronicznej dla studentów (st.amu.edu.pl), dołączając pliki PDF skanów dokumentów, na podstawie których wypełnione zostało Oświadczenie.


UWAGA! 
Jeżeli po roku 2018 nastąpiły zmiany w dochodach z przyczyn przewidzianych w art. 3 pkt. 23 Ustawy o świadczeniach rodzinnych, należy skorzystać z możliwości wykazania utraty dochodu. Szczegółowa instrukcja do tej procedury znajduje się w Instrukcji składania oświadczenia o dochodach, w przypadku, gdy w systemie znajduje się wcześniej wygenerowane Oświadczenie, z którego student zamierza skorzystać aktualizując jego treść w związku z utratą dochodu z powodów przewidzianych w art. 3 pkt. 23 Ustawy o świadczeniach rodzinnych, konieczne jest przesłanie Koordynatorowi BOS wysłanej z adresu w systemie poczty elektronicznej dla studentów (st.amu.edu.pl) prośby o cofnięcie Oświadczenia do poprawy. Po dokonaniu korekty Oświadczenia należy je ponownie zarejestrować oraz utworzyć i zarejestrować Wniosek. Po dokonaniu tych czynności konieczne jest przesłanie Koordynatorowi BOS (z adresu w systemie poczty elektronicznej dla studentów (st.amu.edu.pl)) zawiadomienia o zarejestrowaniu Oświadczenia i Wniosku, dołączając do wiadomości pliki PDF skanów dokumentów, na podstawie których zostało zaktualizowane Oświadczenie.

Po normalizacji sytuacji sanitarno-epidemiologicznej oraz wznowieniu zajęć dydaktycznych na uczelni, student dostarcza do BOS oryginały wniosku i oświadczenia oraz dokumentów, których skany zostały przez niego wcześniej przesłane w wersji elektronicznej.

Przydziały miejsc we wskazanych przez wnioskodawców Domach Studenckich wynikają z możliwości technicznych oraz z pozycji w procedurze kwalifikacyjnej, z uwzględnieniem kolejnych – zaznaczonych we wniosku – preferencji przydziału. 

Czy pokój w domu studenckim będę dzielić z innymi osobami?
Nie, w związku z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącymi użytkowania Domów Studenckich w okresie pandemii wirusa SARS-CoV-2, wydanymi w porozumieniu z Głównym Inspektorem Sanitarnym, zakwaterowanie udzielane jest jednoosobowo, niezależnie od nominalnego standardu pokoju, w którym przyznano miejsce.

UWAGA! 
Jeżeli zostaną przez MNiSW wprowadzone złagodzone wytyczne uzgodnione z GIS, Uczelnia zastrzega sobie prawo do wykorzystania pełnej liczby miejsc, wynikających z nominalnych standardów pokojów.

Jak dowiem się o tym, że zostałem przyjęty do do domu studenckiego?
O uzyskaniu przydziału miejsca system automatycznie powiadomi – w terminie przewidzianym w harmonogramie („systemowe rozpatrzenie wniosków i dokonanie przydziałów”) – wpisem w profilu studenta w USOS. Nie przewiduje się innych sposobów informowania, w związku z czym należy śledzić stan elektronicznego formularza Wniosku.

Miejsce w Domu Studenckim przyznawane jest na rok akademicki, do końca letniej sesji egzaminacyjnej, tj. do końca czerwca.

Czy mogę się ubiegać o zakwaterowanie dla kogoś?
Student może ubiegać się o przyznanie miejsca również dla małżonka i dzieci.

Instrukcja!
Wraz z uruchomieniem systemu wnioskowania zostanie udostępniona Instrukcja wypełniania i składania przez studentów Wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim. Z jego zawartością można zapoznać się również poprzez link znajdujący się w module generowania wniosków systemu USOSweb.

Prosimy o zwrócenie uwagi na omówione wyżej różnice w procedurze składania Oświadczenia i Wniosku, wynikające z wnioskowania w czasie pandemii.

Potwierdzenie przyjęcia lub rezygnacja z przydziału do Domu Studenckiego
Niezależnie od przyznania miejsca w systemie, należy regularnie sprawdzać stan elektronicznego formularza wniosku, bowiem systemowe przyznanie miejsca jest jedynie pierwszym etapem decyzyjnej fazy procedury.

Po przyznaniu miejsca należy potwierdzić (lub odrzucić) przydział lub – gdy przewidywana jest taka możliwość (np. z powodu praktyk lub zajęć terenowych uniemożliwiających objęcie miejsca do 8 października) – przedłużyć ważność skierowania. Jedynie w ten sposób można uzyskać pewność, że kończąc praktyki poza siedzibą Uczelni po 8 października lub przyjeżdżając po tej dacie, student nie utraci przydziału.

W przypadku problemów lub błędów podczas przedłużania ważności skierowania (opcja czynności pojawi się w formularzu pozytywnie rozpatrzonego podania) należy – korzystając z adresu w systemie poczty elektronicznej dla studentów (st.amu.edu.pl) – skontaktować się z Sekcją Spraw Studenckich, kierując wiadomość na adres dn@amu.edu.pl (temat: problem z przedłużeniem ważności skierowania).

Studenci, którym zostały przyznane miejsca zobowiązani są do potwierdzenia przyjęcia przydziałów. Informacja na ten temat znajduje się na stronie 3 Instrukcji. Ostateczny termin systemowego potwierdzania przez studentów przydziałów wyznaczony został na 15 lipca 2020 roku. Przydziały nie potwierdzone zostaną anulowane dnia 22 lipca 2020 roku. Jeżeli zostanie przeoczony termin systemowego potwierdzania przydziałów, należy – korzystając z adresu w systemie poczty elektronicznej dla studentów (st.amu.edu.pl) – skontaktować się z Sekcją Spraw Studenckich, kierując wiadomość na adres dn@amu.edu.pl (temat: przeoczony termin potwierdzenia przydziału).

Rezygnacja z przydziału miejsca może zostać dokonana przez wybór opcji, która pojawi się w formularzu pozytywnie rozpatrzonego wniosku.  W przypadku problemów lub błędów podczas systemowej rezygnacji z miejsca, należy – korzystając z adresu w systemie poczty elektronicznej dla studentów (st.amu.edu.pl) – skontaktować się z Sekcją Spraw Studenckich, kierując wiadomość na adres dn@amu.edu.pl (temat: problem z rezygnacją z miejsca).

Ostateczny termin zgłaszania przez studentów rezygnacji z przyznanych miejsc upływa dnia 14 sierpnia 2020 roku.

Student ponosi pełną odpłatność za miejsce w Domu Studenckim, ustaloną przez Władze Uczelni w porozumieniu z Samorządem Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stawki odpłatności za miejsca ogłaszane są corocznie w decyzjach Prorektora ds. studenckich. Z ich treścią można zapoznać się w serwisie Uczelni (stawki odpłatności za miejsca w DS w roku akad. 2019/2020). Odpłatność za miejsca w roku akad. 2020/2021 zostanie podana w terminie późniejszym.

Stawki odpłatności nie ulegają zmianie w trakcie roku akademickiego, stanowiąc element umowy zawieranej przez Uczelnię ze studentem, regulującej szczegóły korzystania z zakwaterowania, w tym obowiązki i prawa studenta.

Zachęcamy do kontaktu z koordynatorami Biur Obsługi Studentów celem uzyskania dokładniejszych, dalszych informacji.

Natalia MąkaZAKWATEROWANIE W DOMACH STUDENCKICH W ROKU AKAD. 2020/2021