Stawki stypendialne zostały uchwalone

Na VIII zwyczajnym posiedzeniu Parlamentu Samorządu Studentów, które odbyło się 3 listopada 2016 roku, przyjęte zostały stawki stypendialne na rok akademicki 2016/2017.

Stawki stypendialne

Próg dochodów na osobę w rodzinie (netto): 825,00 zł 
Dochód na osobę w rodzinie jest odejmowany od powyższego progu i w ten sposób wyznaczana jest kwota stypendium, które zostaje udzielone studentowi.

Minimalne stypendium socjalne: 140,00 zł
Gwarantowana kwota przyznanego stypendium socjalnego w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

Zwiększenie stypendium z tytułu zamieszkania: 130,00 zł
Dodatek, przyznawany osobom, którym przyznane zostało stypendium socjalne, mieszkającym 30 km od miejsca nauki z tymczasowym adresem zamieszkania w miejscu nauki (tj. w Poznaniu, Kaliszu, Słubicach, Gnieźnie lub Pile).

Stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnościami: 300,00 zł
Przysługuje osobom, posiadającym orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Zapomoga: do 1000,00 zł
Dla osób, które znalazły się w tymczasowej trudnej sytuacji materialnej z przyczyn losowych.

Kamil KomosińskiStawki stypendialne zostały uchwalone