Dokumenty:
Informacje dla osób ubiegających się o udzielenie świadczeń pomocy materialnej 
Regulamin pomocy materialnej dla studentów
Harmonogram czynności stypendialnych
instrukcja-skladania-oswiadczenia-o-dochodach-w-systemie-usosweb
instrukcja_skladania_wnioskow_o_stypendium_socjalne_usosweb-1

Począwszy od roku akademickiego 2016/2017 student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego występuje o przyznanie stypendium socjalnego, generując wniosek w USOSweb, po czym składa składa go razem z załącznikami w Dziekanacie lub w Dziale Spraw Studenckich Kolegium. System generowania wniosków zostanie uruchomiony 24 września, o czym studenci zostaną poinformowani w serwisie Uczelni oraz ogłoszeniami na tablicach przeznaczonych do zapoznawania z ważnymi informacjami.

Podczas rozpatrywania wniosków złożonych po pierwszym wyznaczonym w październiku terminie, możliwość przyznania stypendium zależeć będzie od tego, czy po terminie, o którym mowa, nastąpiły zmiany sytuacji materialnej wnioskodawcy z przyczyn wskazanych w art. 3 pkt. 23 i 24 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 114, z późn. zm.)(Internetowy System Aktów Prawnych – ISAP).

Forma wniosku zależy od jego zawartości (źródeł dochodów członków rodziny oraz rodzaju i liczby załączników).

Podczas rozpatrywania wniosków uwzględniane są następujące kryteria:
– sytuacja materialna,
– sytuacja socjalna.

Na kompletne podanie składają się:
– oświadczenie o dochodach,
– wniosek o przyznanie stypendium socjalnego,
– dokumenty pozwalające określić sytuację materialną studenta (załączniki do wniosku oraz inne zaświadczenia urzędowe zawierające wymagane informacje),
– zaświadczenia o uczącym się rodzeństwie.

Wniosek niekompletny oraz nie pozwalający na ustalenie sytuacji materialnej nie może być rozpatrzony pozytywnie. Świadczenia mogą zostać przyznane (bez spłaty) wyłącznie po uzupełnieniu wniosku.

Podstawą ustalania sytuacji materialnej będą zaświadczenia Urzędu Skarbowego o uzyskanych w 2017 roku dochodach członków rodziny (w tym studenta). Ponadto potrzebne będą zaświadczenia instytucji ubezpieczenia społecznego (ZUS, KRUS) o składkach na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzone przez podatników-członków rodziny studenta w 2017 roku. W zależności od sytuacji i składu rodziny przedstawić można zaświadczenia ze szkół rodzeństwa, wydane przez Urzędy Gminne zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych, wyroki alimentacyjne, decyzje o świadczeniach alimentacyjnych). W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu składa się również oświadczenie podatnika o dochodzie netto (art. 3 pkt 1 lit. b) Ustawy o świadczeniach rodzinnych).

Zmiany sytuacji, jakie wystąpiły w 2018 roku będzie można przedstawić i udokumentować załącznikami. Dotyczy to przypadków wymienionych w art. 3 pkt. 23 i 24 Ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Dokumenty można przedstawić w kopiach, pod warunkiem okazania podczas składania wniosku ich oryginałów (do wglądu).

Student studiów stacjonarnych otrzymujący stypendium socjalne, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, na stałe zamieszkały poza miastem-siedzibą Uczelni, może podczas studiów otrzymywać stypendium w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w Domu Studenckim lub w obiekcie innym niż Dom Studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do Uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Podanie o zwiększenie z tytułu zamieszkania składa się we wniosku o przyznanie stypendium socjalnego, przedstawiając jako załączniki kopie najmu stancji lub oświadczenie w tej sprawie (nie dotyczy osób mieszkających w Domach Studenckich Uczelni). W przypadku ubiegania się o zwiększenie z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem, na studencie spoczywa obowiązek udokumentowania faktu wspólnego zamieszkania z nim tych osób w siedzibie Uczelni oraz obowiązek okresowego potwierdzania tego stanu.

Stypendium socjalne nie przysługuje po ukończeniu pierwszego kierunku studiów, z wyjątkiem sytuacji, gdy student kontynuuje studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Zasady te obowiązują niezależnie od kierunku, wydziału i uczelni, na której odbywane są studia.

Stypendium socjalne student może otrzymywać wyłącznie na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów. To prawo studenta studiującego na więcej niż jednym kierunku, wynikające z art. 184 ust. 4 Ustawy, realizowane jest przez dokonanie wyboru kierunku studiów, na którym będzie otrzymywane stypendium, wyrażonego złożeniem wniosku w Dziekanacie lub w Dziale Spraw Studenckich jednostki, z którą student wiąże swój wybór. Ponieważ wszystkie Komisje Ekonomiczne I stopnia realizują jednolite zasady i kryteria rozpatrywania wniosków, uzgodnione przez Rektora i uczelniany organ Samorządu Studentów, nie ma powodu, by student studiujący na więcej niż jednym kierunku składał więcej niż jeden wniosek o przyznanie stypendium. Zasady te obowiązują niezależnie od kierunku i wydziału.

Decyzja o przyznaniu stypendium socjalnego wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student został skreślony z listy studentów albo ukończył studia na kierunku, na którym pobierał świadczenie, lub utracił prawo do świadczenia po ukończeniu innego kierunku studiów równorzędnego stopnia.

Stypendium socjalne przyznawane jest na rok akademicki, tj. do czerwca 2018 roku.

Wysokość stypendium socjalnego i zwiększenia z tytułu zamieszkania zostanie ustalona przez Rektora i uczelniany organ Parlamentu Samorządu Studentów na podstawie wielkości funduszu stypendialnego, liczby wniosków oraz sytuacji materialnej wnioskodawców.

W  roku akad. 2017/2018 stypendium socjalne jest przyznawane w wysokości równej różnicy między dochodem/os., umożliwiającym przyznanie studentowi UAM stypendium socjalnego (1051 PLN), a dochodem/os. wynikającym z wniosku studenta, w kwocie zaokrąglonej w dół do pełnych 10 PLN, jednak w wysokości nie niższej niż 150 PLN, będącej stawką podstawową stypendium. Zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zakwaterowania w Domu Studenckim lub obiekcie innym niż Dom Studencki przyznawane jest w wysokości 250 PLN na każdą z uprawnionych osób.

W przypadku pytań prosimy pisać na adres mailowy stypendia@amu.edu.pl

Wszystkie dodatkowe informacje dostępne są na stronie UAM: pomoc materialna 2018/2019

Kamil KomosińskiStypendium socjalne