Uczelniana Komisja Ekonomiczna (UKE) zakończyła prace nad wnioskami w sprawie przyznania stypendium rektora na rok akademicki 2013/2014 złożonymi w niżej wymienionych jednostkach.

Po kliknięciu na link w nazwie jednostki otworzy się lista informacyjna zawierająca informacje o decyzji UKE w sprawie rekomendowania rektorowi decyzji w przedmiocie przyznania lub odmowy przyznania stypendium.

Listy uszeregowane są wg numerów indeksów. Informacja o rekomendacji do przyznania stypendium znajduje się w kolumnie „T/N”, gdzie wpis „T” – oznacza decyzję pozytywną (przyznanie), wpis „N” – decyzję odmowną.

Listy nie zawierają podziału na kierunki. Stypendium rektora Przyznawane jest  9,5% studentów kierunku, zatem uzyskanie wyniku 170 pkt. na jednym kierunku może oznaczać brak stypendium, podczas kiedy 140 pkt. uprawnia do stypendium na innym kierunku.

Odrębne kierunki stanowią studia I st. stacjonarne, I st. niestacjonarne, II st. stacjonarne, II st. niestacjonarne, jednolite magisterskie stacjonarne oraz jednolite magisterskie niestacjonarne (nawet jeżeli noszą tę samą nazwę).

W kolumnie „pkt” znajduje się suma punktów przyznanych za osiągnięcia i średnią ocen.

Listy osób rekomendowanych przez UKE do przyznania stypendium rektora:

1) Collegium Polonicum w Słubicach

2) Instytut Kultury Europejskiej oraz Kolegium Europejskie im. Jana Pawła II w Gnieźnie

3) MISH i MISHiS

4) Wydział Anglistyki

5) Wydział Biologii

6) Wydział Chemii

7) Wydział Fizyki

8) Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej 

9) Wydział Historyczny

10) Wydział Matematyki i Informatyki

11) Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

12) Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

13) Wydział Nauk Społecznych

14) Wydział Neofilologii

15) Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu

16) Wydział Prawa i Administracji

17) Wydział Studiów Edukacyjnych

18) Wydział Teologiczny

UWAGA

Wnioski osób z jednostek z adnotacją „w opracowaniu”  są w opracowaniu na poziomie komisji ekonomicznych I st. (wydziałowych) lub Uczelnianej Komisji Ekonomicznej.

Decyzji będę publikowane w miarę postępu prac.

Informacje dotyczące zakwalifikowanej w trakcie analizy wniosku punktacji za osiągnięcia oraz wysokości średniej ocen dostępne są w szczegółach wniosku w systemie USOSweb.

Informacje o progu punktowym uprawniającym do otrzymania stypendium na danym kierunku, wynikającym z odsetka uprawnionych (maks. 10%) umieszczone będą w imiennych pisemnych decyzjach administracyjnych rektora, które dostarczane będą za pośrednictwem dziekanatów i sekretariatów spraw studenckich po zamknięciu procedury przyznawania stypendium.

Informacje o minimach na poszczególnych kierunkach dostępne są również TUTAJ

UWAGA

Osoby studiujące na więcej niż jednym kierunku studiów w UAM i trzymały więcej niż jedno stypendium rektora zobowiązane są do złożenia oświadczenia o wyborze kierunku, na którym ma być wypłacane stypendium.  Oświadczenie muszą złożyć także osoby, które otrzymały stypendium  UAM, ale studiują również poza UAM.  Stypendium może być wypłacane wyłącznie na jednym kierunku studiów dane stopnia (studia I st., II st lub jednolite magisterskie)na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od tego czy studia odbywane są w jednej czy w kilku uczelniach.

Oświadczenie należy złożyć do dn. 10.01.2014 r.(studenci WSE do 17.01.2014 r.)
w dziekanacie obsługującym kierunek studiów, na którym otrzymało się stypendium.
W przypadku otrzymania stypendium na kilku kierunkach student dokonuje wyboru jednego kierunku. /pobierz wzór oświadczenia/

Zobacz ogłoszenie rektora w sprawie zakończenia procedury rozpatrywania wniosków o stypendium rektora

Zobacz ogłoszenie rektora w sprawie zakończenia procedury rozpatrywania wniosków o stypendium rektora na WSE

Każdemu studentowi, który uważa, że w trakcie oceny wniosku popełniony został błąd przysługuje prawo do odwołania się od decyzji rektora. Odwołanie takie należy kierować na piśmie do Prorektora ds. studenckich w postaci prośby o ponowne rozpatrzenie sprawy (w trybie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego). Odwołanie takie należy złożyć w dziekanacie (sekretariacie spraw studenckich wydziału) w terminie 14 dni od daty odbioru pisemnej decyzji administracyjnej.

Odwołania złożone przed terminem odbioru decyzji nie mogą zostać uznane za wniesione w terminie i nie będą rozpatrywane.

Kamil KomosińskiWyniki oceny wniosków o stypendium rektora na rok akad. 2013/14