Dokumenty:
Regulamin stypendium Rektora dla najlepszych studentów
Harmonogram postępowania w procedurze stypendium Rektora
Zasady obliczania osiągnięć
instrukcja_skladania_wnioskow_o_stypendium_rektora_usosweb-1

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.)(Internetowy System Aktów Prawnych – ISAP), zwaną dalej ‘Ustawą’, oraz na podstawie Regulaminu zwanego dalej ‘Regulaminem’, studenci wszystkich trybów studiów mogą ubiegać się o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów, zwanego dalej ‘stypendium rektora’.

Niezależnie od w.w. stypendium studenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza mogą ubiegać się o inne rodzaje stypendiów, w tym o wymienione w art. 173a i 173b Ustawy oraz w innych ustawach. Warunki, tryb przyznawania i wypłacania oraz wysokości tych świadczeń przyznawanych poza systemem prowadzonym przez Uczelnię określają ustawy oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze. Zgodnie z art. 179 ust. 5 Ustawy otrzymywanie tych stypendiów nie ma wpływu na uprawnienia do otrzymywania stypendium socjalnego.

Stypendium rektora przyznawane jest przez JM Rektora UAM. Wnioski należy składać za pośrednictwem właściwych Wydziałowych Komisji Ekonomicznych, poprzez Dziekanaty i Działy Spraw Studenckich Kolegiów (dotyczy to również wniosków składanych przez studentów ubiegających się o przyznanie stypendium na podstawie uzyskanych osiągnięć sportowych). Dokumenty można również przesyłać na adresy Dziekanatów z dopiskiem „stypendium rektora” – adresy Wydziałów można uzyskać w ‚Portalu studenta’. Dostępne są również adresy Instytutu Kultury Europejskiej w Gnieźnie i Collegium Polonicum w Słubicach.

Składając wniosek należy korzystać z formularza Wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów, tworzonego w systemie USOSweb. Kształt i zawartość wniosku zależne są od jego zawartości, w związku z czym nie można wskazać jego wzoru, jak również udostępnić jego wersji drukowanej.

Wydrukowany wniosek, wraz z załącznikami dokumentującymi wskazane we wniosku osiągnięcia, składany jest do JM Rektora wyłącznie za pośrednictwem właściwej dla kierunku studiów Wydziałowej Komisji Ekonomicznej.

Procedury wymagają przeprowadzenia szkoleń i spotkań informacyjnych dla studentów, dla Wydziałowych Komisji Ekonomicznych oraz dla współpracujących z Komisjami pracowników Dziekanatów, czym zajmują się Parlament Samorządu Studentów oraz autorzy systemu, informując o szkoleniach i spotkaniach ogłoszeniami publikowanymi w serwisie Parlamentu oraz podawanymi do wiadomości w postaci ogłoszeń podawanych na Wydziałach, w Kolegiach i w Domach Studenckich.

Zgodnie z art. 186 ust. 1 Ustawy szczegółowe zasady, kryteria i sposób postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej ustalane są przez Rektora w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studentów. Na podstawie dokonanych ustaleń i porozumienia, działając zgodnie z § 11 ust. 3 Regulaminu, Pełnomocnik Rektora ds. Pomocy Materialnej wydał Obwieszczenie zgodnie z którym:

uruchomienie systemu generowania wniosków nastąpi 21 września 2018 roku,

zamknięcie systemu generowania wniosków nastąpi 15 października 2018 roku,

termin dostarczenia do Dziekanatu wydrukowanych wniosków wraz z załącznikami upływa 17 października 2018 roku.

Harmonogram czynności wykonywanych w procedurze związanej z przyznawaniem stypendium rektora dla najlepszych studentów został uzgodniony przez Władze Uczelni i Parlament Samorządu Studentów; można z nim zapoznać się tutaj.

Do dnia uruchomienia systemu Samorząd przeprowadzi spotkania szkoleniowe dla pracowników Dziekanatów oraz dla członków komisji ekonomicznych, a także spotkania informacyjno-szkoleniowe dla studentów. O terminach i miejscach spotkań studenci zostaną poinformowani odrębnymi ogłoszeniami Samorządu oraz w jego serwisie internetowym.

W roku akademickim 2015/2016 zostały na niektórych Wydziałach (Chemii, Fizyki, Matematyki i Informatyki, Nauk Geograficznych i Geologicznych) uruchomione w marcu 2016 roku studia II stopnia trwające min. 1,5 roku. Zgodnie z art. 186 ust. 1 Ustawy Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem Parlamentu Samorządu Studentów ustalił harmonogram postępowania w procedurze składania i rozpatrywania wniosków składanych przez studentów tych kierunków studiów; można z nim zapoznać się tutaj. Na podstawie dokonanych ustaleń i porozumienia, działając zgodnie z § 11 ust. 3 Regulaminu, Pełnomocnik Rektora ds. Pomocy Materialnej wydał Obwieszczenie w sprawie stypendium rektora dla najlepszych studentów – studia rozpoczynające się w II semestrze, zgodnie z którym:

uruchomienie systemu generowania wniosków nastąpi 10 marca 2018 roku,

zamknięcie systemu generowania wniosków nastąpi 21 marca 2018 roku,

termin dostarczenia do Dziekanatu wydrukowanych wniosków wraz z załącznikami upływa 26 marca 2018 roku.

Stypendium rektora może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

O przyznanie stypendium rektora student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. O stypendium może ubiegać się również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który uzyskał na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia wyniki uzasadniające przyznanie stypendium, obowiązujące na uczelni i kierunku, na którym podjął studia uzupełniające.

Począwszy od 1 października 2014 roku o stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się również student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty.

Stypendium rektora może otrzymać wyłącznie student znajdujący się w grupie do 7,5 % najlepszych studentów kierunku, ale jest ono przyznawane wyłącznie na wniosek zainteresowanego.

Stypendium rektora student może otrzymywać tylko na jednym kierunku studiów i nie przysługuje ono po ukończeniu pierwszego kierunku, za wyjątkiem sytuacji, gdy kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat od rozpoczęcia po studiach I stopnia pierwszych studiów prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego magistra; okresy tych studiów sumują się. Zasady te obowiązują niezależnie od kierunku, wydziału i uczelni, na której odbywane są studia.

Stypendium rektora przyznawane jest na rok akademicki, a wypłacane co miesiąc, od października do czerwca włącznie, z wyjątkiem przypadku gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów, trwa jeden semestr.

Zgodnie z art.  184 ust. 8 Ustawy decyzja o przyznaniu świadczenia pomocy materialnej, w tym decyzja o przyznaniu stypendium rektora dla najlepszych studentów, wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student został skreślony z listy studentów albo ukończył studia na kierunku, na którym pobierał świadczenie, lub utracił prawo do świadczenia w wyniku ukończenia innych studiów tego samego stopnia co studia, na których przyznano mu stypendium.

Student może równocześnie otrzymywać stypendium rektora i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Otrzymanie tych stypendiów nie wyklucza prawa studenta do świadczeń pomocy materialnej oraz prawa do otrzymywania innych stypendiów przyznawanych przez organy samorządu terytorialnego oraz pracodawców, a także pochodzących ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i innych wymienionych w art. 179 ust. 5 Ustawy; podczas starań studenta o stypendium socjalne żadne z wymienionych stypendiów nie jest uznawane za dochód.

Wszystkie informacje na temat stypendium Rektora dostępne są na stronie UAM: stypendium Rektora 2018/2019

Kamil KomosińskiStypendium Rektora dla najlepszych studentów