Logotyp Parlamentu Samorządu Studentów
Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym daje studentom w całym kraju silne i skuteczne narzędzie decydowania, kreowania i wpływania na kształt i wymiar kształcenia oraz wizerunek uczelni. Narzędziem tym jest samorząd studentów, który tworzony jest przez ogól studentów kraju, danej uczelni czy wydziału.

UAM - Pasja dobrze wykształcona

Alma Mater Posnaniensis bogata jest w obfitą i wieloletnią tradycję samorządności studenckiej, która w ciągu 90 lat istnienia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ewoluowała i przechodziła różne przeobrażenia. Dziś samorząd studentów UAM liczący blisko 40 tys. członków stanowi silny głos w decydowaniu nie tylko o sprawach studentów, procesie kształcenia i nauki czy warunkach socjalnych, ale także z władzami Uniwersytetu współkształtuje jego wizerunek i strategię rozwoju.

Struktura

Jako, że ogółowi studentów trudno było by realizować obowiązki i prawa przewidziane w ustawie, działa on przez swoje organy.

Wieloletnie doświadczenie uformowało na UAM sprawny i profesjonalny system organów samorządności studenckiej. Głównym organem uchwałodawczym (decyzyjnym) jest Parlament Samorządu Studentów (PSS), w którego skład wchodzą przedstawiciele 15 wydziałów oraz 3 ośrodków zamiejscowych (Collegium Polonicum w Słubicach, Instytutu Kultury Europejskiej w Gnieźnie i Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Pile).

Organem wykonawczym samorządu uczelnianego jest Zarząd Samorządu Studentów (ZSS), którego skład stanowią Przewodniczący Parlamentu oraz przewodniczący komisji Parlamentu. Zarząd w swoich działaniach wspierany jest przez pełnomocników oraz koordynatorów ustanawianych przez Parlament. Parlament działa także poprzez swoje komisje stałe – dydaktyczną, prawną i socjalno-eknomiczną oraz tzw. komisje branżowe, których nazwy i kompetencje zmieniają się wraz z kadencjami w miarę potrzeb. W komisjach tych pracują studenci z wszystkich wydziałów.

Na szczeblu wydziałów funkcjonują wydziałowe samorządy studentów, w których organami uchwałodawczymi są 10-osobowe Rady Samorządu Studentów (RSS). Każda taka rada posiada przewodniczącego, który z urzędu jest członkiem Parlamentu. Ponadto rady delegują do PSS członków liczbie zależnej od ilości studentów aktualnie studiujących na wydziale. Każdy jednak wydział reprezentowany jest w Parlamencie przez co najmniej 2 osoby.

Misja i zadania

Członkowie samorządu studentów na mocy przepisów o szkolnictwie wyższym dysponują 20% głosów w każdym organie kolegialnym uczelni (w Senacie, radach wydziału, radach instytutów, kolegiach wyborczych) przez co maja znaczny wpływ na sprawy związane z dydaktyką, programami studiów, polityką rozwoju, czy regulacjami prawnymi jak choćby regulamin studiów lub regulamin odpłatności za usługi edukacyjne.

Przedstawiciele studentów są obecni w wielu organach uczelni – zasiadają w komisjach dyscyplinarnych tak dla studentów jak i dla nauczycieli akademickich; komisjach programowych przygotowujących programy studiów.

Tak Parlament jak i rady wydziałowe ściśle współpracują z władzami uczelni i wydziałów, jednostkami wewnętrznymi uczelni (Dział Nauczania, Rada Jakości Kształcenia, Buro Karier, Dział Współpracy z Zagranicą) oraz administracją (dziekanaty, sekretariaty, etc.).

Organy samorządu UAM mają niezwykle duży wpływ na sprawy kształcenia oraz socjalne studentów. To samorząd w głównej mierze decyduje o podziałach środków na pomoc materialną oraz zasadach jej udzielania.

Jednostki samorządu zapewniają studentom i innym organizacjom studenckim wsparcie. Samorząd prowadzi Adwokaturę Studencką zajmującą się udzielaniem porad prawnych studentom. Jednym z organów samorządu jest Sąd Koleżeński, który stanowić może alternatywę dla postępowania przed komisją dyscyplinarną za lżejsze przewinienia.

Samorząd mocno angażuje się w kreację wizerunku UAM oraz promocję studiów prowadzonych w naszej uczelni, wyrazem czego jest prowadzony od ponad 4 lat program Ambasador UAM skierowany do uczniów szkół średnich oraz obecność samorządowców na większości targów edukacyjnych w kraju.

Działania samorządu związane są także ze sztuką, kulturą czy sportem. Od 8 lat wszystkie organy samorządu wspólnymi siłami przygotowują słynne już w całym kraju Wielkie Grillowanie UAM; angażują się w organizację Juwenaliów, Dni Sportu, Festiwalu Kultury Studenckiej „Kulminacje”, Przeglądu Artystycznego cin_art, czy wieczorków artystycznych.

Wszystkich projektów i działań samorządu nie sposób opisać na łamach tego kalendarza, dlatego jeżeli chcesz się przekonać czym jeszcze zajmuje się samorząd, albo masz ochotę do nas dołączyć – zapraszamy do kontaktu z nami!

Infografika Struktury Samorządu Studentów UAM

Kamil KomosińskiSamorząd Studentów UAM