Rok zmian

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w świetle zmian związanych z implementacją Konstytucji dla nauki

Rok 2019 obfitował w poważne zmiany organizacyjne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zmiany te wynikały z uchwalonej 20 lipca 2018 roku nowej ustawy- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej także „Konstytucją dla nauki” oraz „ustawą 2.0”. Wprowadzone przepisy w sposób istotny wpłynęły na organizację nauki oraz kształcenia w polskim szkolnictwie wyższym. Równocześnie wymusiły dokonanie w uczelniach zmian organizacyjnych, wśród nich powołanie rady uczelni w publicznych szkołach wyższych oraz utworzenie szkół doktorskich. Wprowadzone zmiany obejmowały także nowelizację zasad ewaluacji nauki oraz kształcenia. Po wprowadzeniu „ustawy 2.0” ewaluacja nauki obywa się w skali uczelni w ramach dyscyplin naukowych a ewaluacja kształcenia w ramach dziedzin nauki. Obie formy ewaluacji sprawiają, iż przestała istnieć kategoria „podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni”, którymi dotychczas były wydziały.

Implementacja prawa o szkolnictwie wyższym i nauce obejmowała w Uniwersytecie przygotowanie szeregu dokumentów, w tym Statutu, Regulaminu studiów, Regulaminu organizacyjnego oraz Regulaminu pracy UAM. Do głównych zmian wskazać można utworzenie 5 szkół dziedzinowych: Szkoły Nauk o Języku i Literaturze, Szkoły Nauk Przyrodniczych, Szkoły Nauk Ścisłych, Szkoły Nauk Społecznych oraz Szkoły Nauk Humanistycznych. Każda ze szkół, kierowana przez jednego z prorektorów, grupuje wydziały prowadzące badania w ramach od 1 do 3 dyscyplin nauki w jednej dziedzinie nauki. Równocześnie zwiększono do 20 liczbę wydziałów. Do historii przeszły także Rady Wydziału. W ich miejsce powołano rady naukowe dyscyplin, poszerzane w niektórych sytuacjach o przedstawicieli pracowników pomocniczych i administracyjnych oraz studentów. Przyjęty model organizacyjny sprawia, iż za kształcenie odpowiedzialne są rady ds. kształcenia na szczeblu uniwersytetu i szkoły dziedzinowej oraz rady programowe kierunków. Równocześnie obsługę administracyjną dla wydziałów i studentów zapewniają Biura Obsługi Wydziału oraz Biura Obsługi Studentów wchodzące w skład Sekcji Spraw Studenckich w Centrum Wsparcia Kształcenia Rektoratu.

Wreszcie, zmiany nie ominęły samorządu studentów. Na mocy uchwalonego nowego Regulaminu nastąpiły zmiany organizacyjne w strukturach samorządów studenckich. Rozdzielono ogólnouczelniane organy na niezależne od siebie Zarząd oraz Parlament Samorządu Studentów. Zwiększono liczbę Rad Samorządu Studentów dążąc do zapewnienia właściwej reprezentacji. W latach 2018-2020 samorząd studencki UAM aktywnie uczestniczył w konsultacjach oraz merytorycznych pracach nad aktami normatywnymi uczelni. To dzięki staraniom studentów umocniono pozycję kształcenia oraz wprowadzono prostudenckie zmiany w Regulaminie studiów, zapewniono opiniowanie osób sprawujących funkcje kierownicze do spraw studenckich oraz opiniowanie przez przedstawicieli studentów istotnych rozstrzygnięć.

Zmiany w uczelni odpowiadają na różnego rodzaju wyzwania związane z implementacją reformy szkolnictwa wyższego lecz także stanowią dostosowanie się do poważnych przedsięwzięć jak uczestnictwo Uniwersytetu w konsorcjum Epicur oraz realizacja projektu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza. Służą one jednakże studentom a także nie zagrażają ich sprawnemu przebiegowi studiów oraz komfortowi i jakości studiowania.

Autor artykułu: Miłosz Rzymyszkiewicz-Fijałka

Natalia MąkaRok zmian