Q&A – Indywidualna Organizacja Studiów

Cześć!

Wychodząc naprzeciw Waszym różnym pytaniom o Indywidualną Organizację Studiów stworzyliśmy mini Q&A, w którym powinniście znaleźć odpowiedzi na wszystkie nurtujące Was pytania.

Miłej lektury 🙂

1. Czym jest Indywidualna Organizacja Studiów?
Indywidualna Organizacja Studiów, w skrócie IOS, to jeden ze sposobów odbywania studiów wyższych. Stanowi wsparcie dla studentów, którzy z różnych przyczyn nie mogą odbywać studiów w normalnym trybie.

2. Jakie przesłanki uprawniają do uzyskania IOS?
Zgodnie z art. 13 Regulaminu studiów UAM, który wejdzie w życie z dniem 1 października 2019 roku, o który walczył Parlament Samorządu Studentów UAM, wśród sytuacji, uprawniających do wnioskowania o IOS, występują:
§ 13 ust. 5. Za szczególnie uzasadnione przypadki, o których mowa w ust. 1, uważa się zwłaszcza:
       1) długotrwałą lub przewlekłą chorobę studenta;
       2) udział w projektach badawczych;
       3) realizację więcej niż jednego programu studiów;
       4) działalność w organach uczelni, w tym w organach samorządu studenckiego.

Dodatkowo, na mocy Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, student-rodzic i studentka w ciąży również ma prawo ubiegać się o taki sposób odbywania studiów.

Jednak system rozpatrywania wniosków jest bardzo zindywidualizowany, dlatego wcześniej wskazane sytuacje nie muszą automatycznie determinować pozytywnej decyzji. To Dziekan lub prodziekan ds. studenckich podejmuje ostateczną decyzję.

Warto dodać, że w niektórych jednostkach UAM IOS przyznawany jest także w przypadku problemów zdrowotnych, niepełnosprawności czy pracy zawodowej.

3. Jak ubiegać się o IOS?
W celu ubiegania się o IOS należy wypełnić specjalny wniosek, kierowany do Dziekana. W przypadku niektórych jednostek podanie można złożyć za pośrednictwem systemu USOSweb (Dla studenta –> Podania –> Złóż nowe podanie) lub w formie papierowej, pobierając wniosek ze strony Wydziału, i dostarczając go do dziekanatu.
WAŻNE: Przyczynę wnioskowania o IOS warto udokumentować poprzez dodatkowe załączniki.

Dobrą praktykę stanowi także osobisty kontakt z Dziekanem/prodziekanem ds. studenckich przy składaniu wniosku.

Należy pamiętać, że w wielu jednostkach wniosek występuje w dwóch formach:
– wniosek o IOS,
– wniosek o objęcie IOS wybranych zajęć dydaktycznych.
Drugi z nich najczęściej stosuje się w przypadku studiowania więcej niż jednego kierunku studiów. Wówczas, po publikacji planów zajęć, należy uwzględnić zajęcia dydaktyczne, które odbywają się w tym samym terminie. Wniosek obejmuje bowiem tabelę, w której należy uzyskać zgodę i podpisy wykładowców.

4. Jak wygląda studiowanie w ramach IOS?
W ciągu 14 dni od uzyskania pozytywnej decyzji należy powiadomić wykładowców o przyznaniu IOS. Warto dostarczyć im kopię decyzji, aby nie pojawiły się żadne wątpliwości. Podczas rozmów z nauczycielami akademickimi powinno ustalić się zasady zaliczenia przedmiotów, objętych IOS, w tym liczbę dozwolonych nieobecności, które następnie należy odrobić, jak i sposób zaliczenia zajęć.

Należy pamiętać, iż w szczególnie uzasadnionych przypadkach IOS może uprawniać do nieuczestniczenia w zajęciach dydaktycznych. Nie zwalnia to jednak z obowiązku ich zaliczenia.

Dla porządku fragment z Regulaminu studiów UAM:
§ 13
2. Indywidualna organizacja studiów uprawnia studenta do uczestnictwa w zajęciach oraz zaliczania zajęć na warunkach i w terminach uzgodnionych indywidualnie z prowadzącymi zajęcia, w granicach danego roku akademickiego, jak również może uprawniać do nieuczestniczenia w zajęciach, co jednak nie zwalnia studenta z obowiązku ich zaliczenia.
3. Student, o którym mowa w ust. 2, powinien najpóźniej w terminie 14 dni przed terminem zaliczenia lub egzaminu dla ogółu grupy, zgłosić się do osoby prowadzącej zajęcia w celu ustalenia terminu zaliczenia.
4. W przypadku, gdy w ramach zgody na indywidualną organizację studiów student otrzymał uprawnienie do nieuczestniczenia w zajęciach, powinien zgłosić się do osoby prowadzącej zajęcia w terminie 14 dni od uzyskania decyzji w celu ustalenia warunków zaliczenia

5. Czy jednoczesna realizacja dwóch lat w rok stanowi IOS?
Jednoczesna realizacja dwóch lat w ciągu jednego roku nie stanowi IOS. To osobny przypadek, który może zdarzyć się w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

6. Czy Indywidualny Tok Studiów to jeden ze sposobów realizacji IOS?
Indywidualny Tok Studiów (ITS) nie jest jednym ze sposobów realizacji IOS. ITS przyznaje się bowiem w przypadku bardzo dobrych wyników w nauce po I roku studiów I stopnia lub po studiach I stopnia.

 

Tekst przygotowały:
Natalia Mąka, Przewodnicząca Komisji Dydaktyki i Jakości Kształcenia PSS UAM
Joanna Maruszczak, Przewodnicząca Parlamentu Samorządu Studentów UAM

 

Natalia MąkaQ&A – Indywidualna Organizacja Studiów