Zadania Biura Rady ds. Jakości Kształcenia:
1. Obsługa działalności Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia.
2. Obsługa strony internetowej – informowanie o bieżącej działalności wszystkich jednostek wymienionych w strukturze USZJK.
3. Rejestracja przepisów, rozporządzeń, nowych wytycznych dotyczących budowy Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.
4. Gromadzenie, przetwarzanie informacji i wspomaganie działań odpowiednich koordynatorów związanych z wdrażaniem postanowień Procesu Bolońskiego na UAM.
5. Prowadzenie ankietyzacji.
6. Gromadzenie i przetwarzanie danych dotyczących monitoringu absolwentów i opinii pracodawców (z Biura Karier).
7. Organizacja konferencji, spotkań, szkoleń.
8. Współpraca, gromadzenie, przetwarzanie informacji i wspomaganie działań odpowiednich komisji wydziałowych.
9. Inne zadania wynikające z prac RJK.

Delegat Parlamentu Samorządu Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:

Klaudia Maślak – Wydział Fizyki/Wydział Nauk Społecznych

Przewodnicząca Komisji Dydaktyki i Jakości Kształcenia Parlamentu Samorządu Studentów UAM

samorzadRada Jakości Kształcenia