Do zakresu działania rady bibliotecznej należy:
1) Opiniowanie przedłożonych przez dyrektora Biblioteki zasad gromadzenia, opracowywania, przechowywania, udostępniania i konserwacji zbiorów systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu;
2) Opiniowanie projektu regulaminu określonego w § 96;
3) Wyrażanie opinii o sprawozdaniach dyrektora Biblioteki z działania systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu;
4) Formułowanie opinii oraz wniosków w sprawach struktury oraz działania systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu).

Delegat Parlamentu Samorządu Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:

Klaudia Maślak – Wydział Fizyki/Wydział Nauk Społecznych
Przewodnicząca Komisji Dydaktyki i Jakości Kształcenia Parlamentu Samorządu Studentów UAM

Skład Rady Bibliotecznej

samorzadRada Biblioteczna