Forum Uniwersytetów Polskich (FUniP) jest autonomicznym porozumieniem Samorządów Studenckich. W skład porozumienia wchodzą Uniwersytety zrzeszone w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich.

FUniP powołany jest do współpracy dla pełnej i jednolitej reprezentacji interesów studentów polskich uniwersytetów

FUniP realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

Wypracowywanie opinii i stanowisk w sprawach istotnych dla rozwoju polskiej nauki, sytemu szkolnictwa wyższego, kultury i oświaty oraz przedstawianie ich MNiSW, Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, Parlamentowi Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz innym podmiotom;

Współpracę z Radą Główną Szkolnictwa Wyższego, Polską Komisją Akredytacyjną, Konferencją Rektorów Uniwersytetów Polskich, Uniwersytecką Komisją Akredytacyjną oraz innymi organami reprezentującymi polskie środowisko akademickie.

samorzadFUNIP