Komunikat dla mieszkańców Domów Studenckich

Komunikat władz Uniwersytetu dla mieszkańców Domów Studenckich UAM.

English version below  🇬🇧


Szanowni Państwo Studentki i Studenci, Mieszkańcy DSów!

Doskonale rozumiem, że niektóre zalecenia władz UAM mogą powodować rozmaite perturbacje. Proszę jednak, byście Państwo mieli świadomość, że postępujemy ściśle według zaleceń MNiSW, GIS, a także rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce z dnia 13.03. 2020 roku.

Zapewniam Państwa, że opłaty za akademiki zostaną odpowiednio zredukowane, proporcjonalnie do okresu Państwa nieobecności spowodowanej zagrożeniem epidemicznym.

Osoby, które już opuściły pokoje i zostawiły w nich swój dobytek, informuję, że ewentualne wykwaterowanie nastąpić może wyłącznie w stanie wyższej konieczności i w każdym przypadku zostaniecie Państwo o takiej możliwości uprzedzeni. Warto zatem upewnić się, czy administracja DSu jest w posiadaniu Państwa aktualnego adresu mailowego i numeru telefonu.

Bardzo proszę, byście Państwo postępowali rozważnie, ze świadomością, że od zachowania każdego z nas zależy skala rozwoju epidemii w Polsce i poza jej granicami.

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska

Prorektor  ds. studenckich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Dear Sir/Madame, Dear Residents of Dormitories!

I understand perfectly that some of AMU’s recommendations may lead to various perturbations. However, I’d like to ask you to bear in mind, that we are working thoroughly according to all recommendations of MNSiW (Department of Science and Higher Education), GIS (Main Hygiene Inspectorate), and the Minister of Health regulation concerning the announcement of epidemiological danger in Poland on 13.03.2020.

May I assure you, that all dormitory fees will be reduced accordingly, proportionally to your period of absence due to the epidemiological danger.

May persons, that have already left their dormitories and left their belongings in them, be informed, that any further check-out of their dormitories my happen exclusively during a state of higher necessity and in every case, you will be informed about such possibility. Therefore, it is worth to make sure that the administration of your dormitory has your current email address and telephone number.

I want to ask you kindly for you to act cautiously, and with the consciousness that the scale of how the epidemy progresses in Poland and beyond Poland’s borders is bound with every one of us.

Prof. Dr Hab. Bogumiła Kaniewska

Vice-rector of student affairs, Adam Mickiewicz University in Poznan

Natalia MąkaKomunikat dla mieszkańców Domów Studenckich